اعلام وصول فعالیت های استا نها

 
------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ارزیابی عملکرد سالانه
96/3/15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کیفیت بخشی آموزش رشته های صنایع چوب
تا پایان اردیبهشت 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تجزیه و تحلیل کتب جدید التالیف پایه دهم
96/2/15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارگاه آموزش مجازی
مرحله اول لغایت دی ماه مرحله دوم لغایت اردیبهشت ماه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگزاری همایش کشوری رشته صنایع چوب
دی ماه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اجرای طرح آموزش به همراه تولید
95/11/30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشخصات اعضا
95/8/20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استان
>>>>>>>>
آذربایجان غربی
البرز
خراسان رضوی
خراسان شمالی
شهر تهران
فارس
کرمان
کرمانشاه
گلستان
گیلان
مازندران
همدان
یزد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ردیف
آخرین مهلت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13