برگزاری دوره ی آموزشی سرگروه های آموزشی رشته صنایع چوپ و مبلمان

به استناد نامه شماره 410/215567/17 مورخ 1395/12/04 دفتر آموزش هاي فنی و حرفه اي وزارت متبوع ، به منظور تبیین و ارائه سیاست هاي برنامه هاي آموزش فنی و حرفه اي و کاردانش در خصوص توسعه رشته هاي صنایع چوب و مبلمان،کابینت سازي چوبی و... و در راستاي استقرار ساختار جدید در هنرستان ها، کارگاه آموزشی دو روزه سرگروه هاي آموزشی رشته صنایع چوب و مبلمان در تاریخ هاي 21 الی 22 اسفند ماه سال 1395 ، در استان مقدس قم برگزار می گردد.

پذیرش روز جمعه 1395/12/20 از ساعت 14 در مرکز آموزشی و رفاهی شماره ( 1) قم واقع در خیابان شهید لواسانی(ساحلی) می باشد.